Skip to content

De bijzonderheid van de Regenboogbuurt

De Regenboogbuurt is een bijzondere buurt, ontworpen vanuit het thema kleur. Kleuren zijn in alle onderdelen van de woningen en openbare ruimte aanwezig en op elkaar afgestemd. De bewoners en de gemeente hechten hier veel waarde aan. 

De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de wijze waarop de kleuren ook voor de toekomst behouden blijven. In het besluit staan informeren en enthousiasmeren voorop. We willen (toekomstige) bewoners bewust maken van het bijzondere karakter van hun buurt en woning. De gemeente werkt aan een database met informatie over het integrale ontwerp van de buurt en alle kleurcodes. In deze database zijn alle originele kleurcodes van de woningen te vinden. Klik hier voor de database.

Daarnaast gaat de gemeente met bewoners die zich daarvoor willen inzetten zorgen voor goed promotiemateriaal en activiteiten (bijvoorbeeld rondleidingen en mogelijk een museum dat door bewoners wordt bemand). Uiteraard kan iedereen zich aansluiten om iets voor zijn of haar buurt te betekenen. 

De gemeenteraad heeft het College van Burgemeesters en Wethouders op 26 februari 2016 met een motie gevraagd om:

  • Te onderzoeken hoe het originele plan met kleurstelling in de Regenboogbuurt in (gemeentelijke) regelgeving vastgelegd kan worden en de uitkomsten hiervan voor het zomerreces dit jaar aan de raad te doen toekomen;
  • Een discussie onder de inwoners van de Regenboogbuurt over dit onderwerp te faciliteren. Waarbij tevens gepeild wordt wat het draagvlak voor bescherming van het originele masterplan inclusief de kleurstelling is.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 13 oktober 2016 besloten:

  1. Kennis te nemen van de uitvoering van de motie “Laat de Regenboogbuurt niet van kleur verschieten”
  2. In te stemmen met het voornemen om de welstandsnota aan passen, door de Regenboogbuurt tot bijzonder gebied te benoemen. Daarbij ook de excessenregeling specificeren en voorzien van een overgangsperiode;
  3. Over vier jaar de effecten van wijziging van het welstandsbeleid op het kleurgebruik onderzoeken.

Informeren en enthousiasmeren 

De Regenboogbuurt is een bijzondere buurt, ontworpen vanuit het thema kleur. Kleuren zijn in alle onderdelen van de woningen en openbare ruimte aanwezig en op elkaar afgestemd. De bewoners en de gemeente hechten hier veel waarde aan. 

De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de wijze waarop de kleuren ook voor de toekomst behouden blijven. In het besluit staan informeren en enthousiasmeren voorop. We willen (toekomstige) bewoners bewust maken van het bijzondere karakter van hun buurt en woning. De gemeente werkt aan een database met informatie over het integrale ontwerp van de buurt en alle kleurcodes. In deze database zijn alle originele kleurcodes van de woningen te vinden. De database is eind 2016 klaar.

Daarnaast gaat de gemeente met bewoners die zich daarvoor willen inzetten zorgen voor goed promotiemateriaal en activiteiten (bijvoorbeeld rondleidingen en mogelijk een museum dat door bewoners wordt bemand). Uiteraard kan iedereen zich aansluiten om iets voor zijn of haar buurt te betekenen. 

Vervolgstappen

Op basis van het besluit worden de volgende stappen gezet.

  • De Regenboogbuurt wordt als bijzonder gebied opgenomen in de welstandsnota. Dit is van belang voor bewoners die hun woning willen aanpassen en daarvoor een bouwvergunning nodig hebben. De welstandscommissie adviseert dan bij vergunningaanvragen zowel over de vormgeving als over het kleurgebruik. Planning: de raad neemt in 2017 een besluit over deze aanpassing van de welstandsnota.
  • De openbaar toegankelijke database met informatie over de Regenboogbuurt, de 27 projecten en de kleuren is eind 2016 beschikbaar. Voor elke woning geldt dat de kleurencodes conform  nog geldende koopovereenkomst (kettingbeding) gelijk zijn aan die in de database. Na vier jaar worden de effecten van de database onderzocht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een nulmeting in de vorm van foto’s. In de tussenliggende tijd worden bewoners gestimuleerd bij regulier onderhoud de kleur van hun woning in de goede kleur te schilderen.
  • Er komt een Regeling kleurbehoud Regenboogbuurt in de welstandsnota. Het gaat om een verbijzondering van de nu al bestaande, algemene excessenregeling. De gemeente nodigt de welstandscommissie uit inhoudelijk mee te denken over de manier waarop projecten in de regeling kleurbehoud worden opgenomen. Planning: de gemeenteraad neemt in 2017 een besluit over de invulling van deze regeling in de aangepaste welstandsnota.
  • Het college brengt de optie van een beschermd stadsgezicht in beeld (zoals toegezegd door wethouder). Het college benoemt de voordelen en nadelen van het instrument ‘beschermd stadsgezicht”. De raad kan besluiten het beschermd stadsgezicht als instrument op te nemen in de verordening. Het instrument kan worden ingezet als over vier jaar blijkt dat de gekozen weg onvoldoende bescherming biedt. Planning: de raad neemt deze optie mee bij de bespreking en besluitvorming over de monumentenverordening eind 2016/begin 2017.

Wanneer de aangepaste Welstandsnota ter inzage ligt kunt u een zienswijze indienen en bij de behandeling inspreken op de politieke markt.

Informatiebijeenkomst 2017 

De gemeente organiseert in de eerste helft van 2017 een informatiebijeenkomst om buurtbewoners te informeren over onderhoud en vernieuwing aan hun woning. Tijdens de informatiebijeenkomst worden andere aanbieders, zoals zonnepanelen, verf, kozijnen ook uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Daarnaast willen we de ontwikkelingen in de buurt te bespreken, bijvoorbeeld in de openbare ruimte en sociaal domein en willen we alle bewoners bevragen over de uitwerking van 'Regeling kleurbehoud Regenboogbuurt'. U ontvangt hiervoor ter zijner tijd nog een officiële uitnodiging. 

--- 

Zodra er nieuwe informatie beschikbaar met betrekking tot de kleuren van de Regenboogbuurt, dan kunt u dit vinden op deze website.