Algemene acties Buiten Buurten 2017

Veiligheid alle buurten

Vergroten veiligheid en veiligheidsgevoel van de bewoners en het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij veiligheid

Acties 2017:

 • Project WAAKS verder uitbouwen en onderhouden
 • Oprichten BuurtAPP groepen, specifiek voor veiligheidsissues
 • Oprichten en faciliteren Buurtpreventie teams
 • Verhogen van aantal deelnemers aan Burgernet
 • Direct oppakken van medlingen woonoverlast
 • Fysieke en niet fysieke maatregelen starten ter voorkoming van woninginbraken
 • Gebruik van VIS bij overleg stafgroep en operationeel overleg

Molenbuurt 

Follow-up maatschappelijk atelier en versterling van de ennU-cyclus op de thema’s thuis voelen in de buurt (versterken wat goed is), veiligheid (aanpak verziekers) en armoede (steunen wie kwetsbaar is).

Acties 2017:

1. Tien Bewoners:

 • zijn in staat de BuurtBabbels zelfstandig voor te bereiden, te begeleiden en door te ontwikkelen;
 • ondersteunen  initiatief nemers bijopstart en doorontwikkeling idee;
 • hebben inzicht in idee achter inzet instrumenten (de ennU-cyclus en Theory U).

2: Creeren van ontmoeting, verbinding en kruisbestuiving mbv digitale platforms en social media. Informatie over de buurt is makkelijk toegankelijk te vinden (off - online).

3: Uitbreiding van netwerk: minimaal 20 nieuwe actieve bewonerscontacten bij zowel autochtone als allochtone bewoners.

4. Miniwijkpeiling is uitgevoerd; oordeel buurt is 6+. Gesprekken met minimaal 50 bewoners zijn gevoerd. Documentaire is gereed en is online beschikbaar.

5. Wijkteam  organiseert minimaal 2 ontmoetingen met  partners voor uitwisseling en dialoog.

6. Achter de voordeur aanpak  / inzet op burgerkracht via wijkteam.

7. Integraal  casus overleg ;inzicht huurachterstanden en bewoners zijn financieel stabiel.

Bouwmeersterbuurt – perspectief jeugd

De Bouwmeesterbuurt heeft een hoog percentage vroegtijdig schoolverlaters. De inschatting van betrokken professionals is dat een deel van de jongeren uit de Bouwmeesterbuurt ook moeite heeft met het vinden van geschikte stage- of leerwerkplekken. Wanneer zij onvoldoende relevante werkervaring kunnen opbouwen, heeft dit negatieve gevolgen voor het toekomstperspectief van deze jongeren.

Acties 2017:

 • Uitvoering project student stage coach (begeleiding bij vinden stageplaats en coaching gedurende stage).
 • Samen met professionals en jongeren zelf plan van aanpak opstellen.

Bouwmeesterbuurt - Satellietmodel leerwerkbedrijven

Bewoners kunnen met hun vragen en ideeën voor activiteiten in de buurt terecht bij het loket van het Leerwerkbedrijf Bouwmeesterbuurt. Het Leerwerkbedrijf, dat al een aantal jaar succesvol actief is, wordt voortgezet. De samenwerking tussen het Leerwerkbedrijf en het wijkteam staat voor 2016 hoog op de agenda.

Acties 2017:

 • Samenwerking leerwerkbedrijf en wijkteam is optimaal, beide teams versterken elkaar
 • Financiële dekking voor komende jaren is geborgd.

Bouwmeesterbuurt - Overdracht werkzaamheden B5

Afspraken maken over overdracht van werkzaamheden van B5 naar aannemer die dagelijks onderhoud gaat doen. Overdracht van zorgelijke huishoudens naar wijkteam.

Acties 2017:

 • Schouwen met bewoners en wethouder op schoon, heel en veilig om de ontwikkelingen n de buurt te monitoren
 • Project tuinonderhoud (integrale groenaanpak) is uitgevoerd en bij succes uitgerold over andere focusbuurten in Buiten

Eilandenbuurt Noord – sociale cohesie en wijkeconomie

Vergroten van de sociale cohesie en stimuleren wijkeconomie.

Acties 2017:

 • Realisatie eetbare groenstrook in de buurt. 
 • Meer contact met en  betrokkenheid van bewoners met verschillende etnische achtergronden. 
 • Verdere doorontwikkeling buurtrestaurant bij Doenersdreef. 
 • Onderzoeken van mogelijkheden "Eilandenbuurt coins". 
 • Aanbod activiteiten voor slotkinderen wordt gehandhaafd, indien mogelijk uitgebreid (meer uren kinderwerk). 
 • Ventkar die in de buurt een rol krijgt. 
 • Onderzoeken tuintjesproject zoals in de Bouwmeesterbuurt. 
 • Samen met bewoners aanpakken van de afvaldumpingen.

Eilandenbuurt – armoede 

Follow up van de armoede hotspot aanpak.

Acties 2017:

 • Doenersdreef is verdeelpunt voor voedselverstrekking ikv de social supermarket
 • Deelnemende partners en ondernemers aan social supermarket is toegenomen, samenwerking is verstevigd